ما از اونجایی شد
زندگی نذاشت
زندگی ببینیم
از روزی که همسایه را دیدییم...

2021/10/14 - 18:05
پیوست عکس:
IMG_20211014_180108_965.jpg
IMG_20211014_180108_965.jpg · 750x750px, 119KB