گفتی: «کدام شیوه‌ی مُردن، پَسندِ توست؟»

ما را به "چشم‌های خودت" واگذار کن !
2021/10/14 - 23:49