...
میدونی من برای داشتنت

دلی را به دریا زدم

که از آب واهمه داشت...
2021/10/15 - 16:52
پیوست عکس:
v1_1_avatar_v9gLPR__sun_1622990380229258793.jpg
v1_1_avatar_v9gLPR__sun_1622990380229258793.jpg · 640x640px, 44KB