من كه مشتاق حضورم تو چرا بيش و كمي
لحظه اي مي دوي و گاه دريغ از قدمي ...

VID_20211015_204548_323.mp4 · 3.1MB
2021/10/15 - 20:47