بیت بیت این غزل ...
مست از می گیسوے تو

ناز گیسوے تو را
با جان و با دل می خرم ...

2021/10/15 - 22:14
پیوست عکس:
81591c61461a6fb0a00633a4d363840e-425.jpg
81591c61461a6fb0a00633a4d363840e-425.jpg · 425x828px, 76KB