تو روزی بازخواهی گشت این خط این نشان اما
دریغا چون نخواهی یافت حتی رد‌ِّ پا از من…؟؟
2021/10/15 - 23:33