وقتی انسان روی مشکلات تمرکز می کند،

مشکلات بیشتری پیش رو خواهد داشت.

اما اگر روی فرصت ها تمرکز کند،

فرصت های بیشتری پیش رو خواهد داشت...

2021/10/16 - 12:24 در چند قدم زیر باران