هر ردپای آهویی را که دیدی دنبال نکن
این روزها زیادند گرگ هایی که با کفش آهو راه میروند ..!
2021/10/16 - 12:25 در چند قدم زیر باران