#اوزدمیر_آصف:
و بعضی وقت ها
دوست داشتن
حیاتی دیگر است
زنده نگه داشتن
کسی درونت
حتی
با وجود این فاصله های دور ...

2021/10/16 - 17:02 در بوشهری ها