لطفاً ناگهانى رُخ بده!
غافلگيرم كن!
لحظه اى اتفاق بيفت كه اصلاً فكرش را هم نكنم!
آنجا كه حتى صورتت را هم از ياد برده باشم!
اصلاً
تو هر موقع هم كه بيايى،
هرگذشته اى هم كه داشته باشى،
با ارزشى...
درست مثلِ پيدا كردنِ پولِ مچاله شده،
بعد از سالها در جيبِ لباسم!
علی قاضی نظام

2021/10/16 - 17:15 در بوشهری ها
دیدگاه
Sama

چه لذتی هم داره پیدا شدن پول تو جیبت{-29-}

1400/07/24 - 17:38 ·
ber99keh

خیلی {-29-}

1400/07/24 - 17:56 ·