عشقت
انگور سياهی بود
كه در پستوی دلم
ماند و كهنه شد
و هر چه ميگذرد
مست تر ميكندمرااين
كهنه شراب عشق

سارا_قبادی

2021/10/16 - 17:27 در بوشهری ها
دیدگاه
d-bbbb

لایککک..

1400/07/25 - 21:31 ·
ber99keh

متشکرم {-35-}{-35-}{-35-}

1400/07/27 - 08:13 ·