ریشه ام دریاست
به دنیا که آمدم آب از سرم گذشته بود
هیچ طوفانی به خفگی ام نمی انجامد
غرق نخواهم شد مگر در افکار...
تو می تونی بهم بگی بذارش کناراما نمی تونی بگی دوستش نداشته ب...
2021/10/16 - 19:24

باز نشر توسط