...
روزها خیلی پرمشغله هستند
ساعت ها خیلی کمند
ثانیه ها خیلی سریعند
اما همیشه وقتی هست که بهت بگویم :
♥️????????من نمی‌خواهم کسی بیاید که عقلم را سر جایش بیاورد و منطقم...
2021/10/16 - 19:48
دیدگاه
IRAJ

{-37-}

1400/10/30 - 21:34 ·

باز نشر توسط