بوسیدمش…!
دیگر هراس نداشتم جهان پایان یابد
من از جهان سهمم را گرفته بودم!
2021/10/16 - 23:13