از آدم ها بُت نسازید، این خیانت است! هم به خودتان، هم به خودشان،

خدایی می شوند که، خدایی کردن نمی دانند!

و شما در آخر می شوید، سر تا پا کافرِ خدایِ خود ساخته!

نیچه

2021/10/17 - 16:23 در اریا
دیدگاه
nooor

عالی

1400/07/25 - 23:39 ·