وقتی تنهاییم

دنبال دوست می گردیم...

پیدایش که کردیم

دنبال عیب هایش می گردیم…

ازدستش که دادیم

درتنهایی

دنبال خاطراتش میگردیم…

ژان_پل_سارتر

2021/10/17 - 16:23 در اریا