همه انسان ها می توانند عالی باشند. مجبور نیستید که با اخذ یک درجه دانشگاهی عالی شوید. مجبور نیستید که فعل و فاعل جملات خود را طبق خواسته طرف مقابل تنظیم کنید تا عالی شوید. فقط باید قلبی از مهربانی و روحی پر از عشق داشته باشید. ( مارتین لوتر کینگ جونیور )
2021/10/17 - 18:03 در اریا