در بحث با فردی با هوش ، برنده شدن خیلی سخته اما در بحث با یک احمق برنده شدن نزدیک به غیر ممکنه . / دون ژوان


2021/10/18 - 11:30 در اریا