همیشه به خاطر داشته باشید که دنیا هرگز مدیون شما نیست، زیرا قبل از شما نیز وجود داشته است. / جان استیل
2021/10/18 - 11:32 در اریا