مواظب آدم های صبور ومهربون زندگیتون باشید؛

اگر بمانند، برای همیشه است و اگر بروند، میروند که دیگر برنگردند...

رضا کیانیان

2021/10/18 - 11:39 در اریا