بين اونى كه عاشقتونه و اونى كه دوسش دارين اونى رو انتخاب كنيد كه منم
2021/10/18 - 12:33
دیدگاه
Nazgol

{-32-}{-32-}

1400/07/26 - 12:35 ·
Reza14

{-a194-}{-a194-}

1400/07/26 - 12:48 ·
Nazgol

منتظرش باش که بیاد {-18-}

1400/07/26 - 13:35 ·
Reza14

اومده خیلی وقته {-33-}

1400/07/26 - 14:28 ·
Nazgol

میره{-a111-}

1400/07/26 - 14:30 ·
Reza14

بزار بره {-18-}

1400/07/26 - 16:30 ·
Nazgol

میره که بره{-32-}

1400/07/26 - 17:31 ·
Reza14

رفتنی بایدم بره {-36-}

1400/07/26 - 19:49 ·
Nazgol

ارا ولی این میره کلمه شیرازی بود {-18-}

1400/07/26 - 19:50 ·
Reza14

شیرازی شما ؟ {-a151-}

1400/07/26 - 19:52 ·
Nazgol

{-a82-}نا
ای دروغگو که میگی راسن

1400/07/26 - 19:54 ·
Reza14

شبیه مراد بیگی {-18-}

1400/07/26 - 19:56 ·
Reza14

ها کاکو راسه {-18-}

1400/07/26 - 19:57 ·
Nazgol

مراد بیگ خودتی {-15-}

1400/07/26 - 19:57 ·
Reza14

کارکتر محبوبیه ، اتفاقان با افتخار چرا که ن {-29-}

1400/07/26 - 20:00 ·
Nazgol

لهجش دوس

1400/07/26 - 20:03 ·
Reza14

اوهوم عالیه ، همه لهجه ها قشنگن

1400/07/26 - 20:05 ·
Nazgol

شاید
کجایی هسی

1400/07/26 - 20:06 ·
Reza14

حتمن ، من تهران

1400/07/26 - 20:08 ·
Nazgol

حتما. نه شاید

1400/07/26 - 20:09 ·
Reza14

لهجه ها قشنگن ، البته سلیقه ایه ؟

1400/07/26 - 20:11 ·
Nazgol

عا سلیقه من شیرازیه

1400/07/26 - 20:54 ·