تو قندون دنبال نیمه گم شدت میگردی؟ یه قند از رو بردار دیگه گوزن
مخاطب همکارم که میز روبه رو نشسته
2021/10/18 - 12:44