میدونستید چینی ها چطوری اسم بچشونو انتخاب میکنن؟

یه قابلمه پرت میکنن هوا

وقتی خورد زمین هر صدایی داد میذارن رو بچشون!
به عنوان مثال:
"دنگ دونگ دینگ"
2021/10/18 - 12:45