زمان شما محدود است، پس آن را به تقلید از زندگی دیگران هدر ندهید.
(استیو جابز)
2021/10/18 - 15:32 در اریا