فقط یک چیز است که می تواند رسیدن به رویایتان را از شما بگیرد ؛ ترس از شکست.
2021/10/18 - 15:38 در اریا