به خودتان ایمان داشته باشید. از چالش های زندگی نترسید. به استعدادهای درونی خود پی ببرید. اجازه ندهید که دیگران شما را پایین بکشند. به راهتان ادامه دهید.


2021/10/18 - 15:38 در اریا