میگن آدم تو مستراح گذر زمانو نمیفهمه ها. واقعا درسته.
یه بار انقدر دیر اومدم بیرون ، برام بنر خیرمقدم زده بود تو هال
2021/10/19 - 12:22