احساس میکنم یه تیکه از وجودم،
درون اون زندگی میکنه...
شاید حواسمه
شاید افکارمه
شاید هم قلبم!.

2021/10/19 - 12:37 در بوشهری ها