ویک من....
بی تو در این خیابان راه میروم.....
یک جایی در دلم سبک می شود...
از راه رفتن در دنیایی که هیچکس نیست اشکت را ببیند....

2021/10/19 - 12:41 در بوشهری ها