اوج خلاقیت یک ایرانی

مارو از تحریم میترسونن
{-w23-}{-w23-}
2021/10/19 - 15:31
پیوست عکس:
photo_2021-10-19_15-31-02.jpg
photo_2021-10-19_15-31-02.jpg · 1107x1280px, 107KB
دیدگاه
ber99keh

ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﻴﻪ ﺍﻋﺼﺎﺑﺶ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﻮﺩ .
ﺩﻭﺳﺘﺶ ﮔﻔﺖ : ﮐﺎ ﺧﻮ ﭼﺘﻪ؟
ﮔﻔﺖ ﺁﺧﻪ ﺯﻧﻢ ﻣﺮﻳﻀﻪ ، ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﺸﻪ .
ﺍﮔﻪ ﻧﺒﺮﻣﺶ ﺩﮐﺘﺮ ، ﻣﻴﻤﻴﺮﻩ .
ﻣﻨﻢ ﭘﻮﻻﻣﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻋﻴﻨﮏ ﺭﻳﺒﻦ ﺑﺨﺮﻡ .
ﺣﺎﻻ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ .
ﻋﻴﻨﮏ ﺑﺨﺮﻡ ، ﻳﺎ ﺯﻧﻢ ﺑﺒﺮﻡ ﺩﮐﺘﺮ !!
ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻳﻪ ﮐﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﻴﮑﻨﻪ ، ﻣﻴﮕﻪ :
ﻭﻟﻲ ﺧﻮﺩﻣﻮﻧﻴﻤﺎ : ﻋﻴﻨﮏ ﺭﻳﺒﻦ ...
ﭘﻴﺮﻫﻦ ﻣﺸﮑﻲ ... ﺳﺮ ﻣﺰﺍﺭ ...
ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﺧﻴﯿﯿﻠﻲ ﺑﻬﺖ ﻣﻴﺎﺩ

1400/07/27 - 16:51 ·
off

عخی عخی .خخخخخخخ

1400/07/28 - 09:00 ·
ber99keh

{-11-}{-11-}{-11-}

1400/07/28 - 09:12 ·
off

{-18-}{-2-}ولک اینطوری بدون شناسنامه که نمیشع ولی بدون زن میشعه خو .خخخخخخ{-33-}

1400/07/28 - 09:52 ·
ber99keh

شماره ی خانمت بده ببینم میشه یا نه {-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/28 - 09:55 ·
off

دوتا صفر پس پیش ششصدو شصت و شش.خخخخخخ

1400/07/28 - 10:57 ·
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/28 - 11:03 ·
off

خو بگیر شمارش رو بهش بگو دیگه .خخخخخخخ

1400/07/28 - 11:17 ·
ber99keh

گرفتم گفتش مگه دستم به غلامعلی نرسه {-a166-}{-a166-}{-a166-}{-a166-}

1400/07/28 - 11:19 ·
off

{-33-}باش من برم خودم رو بهش برسونم ببینم باهام چه کار دارد
باجازه خدا نگهدارتون .خخخخخخ{-2-}

1400/07/28 - 11:21 ·
ber99keh

خداپشت و پناهتون

1400/07/28 - 11:22 ·