باختی در کار نیست...
من برای تو قلبم را قمار میکنم،
یا می برم...
یا میمیرم...

2021/10/19 - 17:50 در بوشهری ها