تقدیم دوستانم
نازگل کجایی زودبیا تموم میشه
2021/10/19 - 21:57
پیوست عکس:
232165942_4631420060210256_2604186947560448586_n.jpg
232165942_4631420060210256_2604186947560448586_n.jpg · 512x640px, 79KB
دیدگاه
Nazgol

{-15-}به بقیه نمیدهم{-15-}
مال منه فقط بیتربیوتا

1400/07/27 - 23:04 ·
sarzaminman101

همشو بخور

1400/07/28 - 08:01 ·
Nazgol

اگه اندازه تو شایت باشه همش میخورم{-18-}

1400/07/28 - 09:55 ·
sarzaminman101

اره هست نوش جونت{-18-}

1400/07/28 - 16:19 ·
Nazgol

فردا میرم تولد میخورم {-32-}

1400/07/28 - 17:32 ·
sarzaminman101

نوش جونت برای منم بیار منم بخورم ومن اینهمه کیک برات فرستادم خخخخ

1400/07/28 - 17:38 ·
Nazgol

{-38-}{-38-}نه نمیدم {-38-}

1400/07/28 - 19:15 ·
sarzaminman101

باشه منم دیگه برات کیک و گل نمیخرم

1400/07/28 - 21:44 ·
Nazgol

نا نا میدم
(دروخ میگم) گولمو بخور

1400/07/28 - 21:59 ·
sarzaminman101

{-33-}دیونه{-33-}

1400/07/28 - 22:02 ·
Nazgol

خودتی {-32-}

1400/07/28 - 22:51 ·
sarzaminman101

خودتی

1400/07/28 - 22:55 ·
Nazgol

هستم {-15-}

1400/07/28 - 22:56 ·
sarzaminman101

خاهش شوخی میکنم ناراحت نشو ازم

1400/07/28 - 23:00 ·
Nazgol

{-a82-}{-a82-}من میرم سایت بغلی دیگه

1400/07/28 - 23:01 ·
sarzaminman101

من میرم تو نرو باش من مخام برم

1400/07/28 - 23:05 ·
Nazgol

برو برو برو برو برو
نامهربونی تو که افت جونی...

1400/07/29 - 09:15 ·
sarzaminman101

دستت درد نکنه من آفت جونم خخخخخ

1400/07/29 - 10:43 ·
Nazgol

تو که با دیگرونی {-a69-}
ها اره{-64-}

1400/07/29 - 11:19 ·
sarzaminman101

نه من باکسی نیستم

1400/07/29 - 11:24 ·
Nazgol

با کسان باش {-20-}

1400/07/29 - 11:28 ·
sarzaminman101

{-33-}

1400/07/29 - 11:29 ·