یا درد و غمی که داده ای بازش گیر
یا جان و دلی که برده ای بازم ده..؟؟
2021/10/19 - 22:54