بعدها تاریخ می‌گوید که چشمانت چه کرد؟
با منِ تنها تر از ستارخانِ بی سپاه…؟؟
2021/10/19 - 22:59
دیدگاه
Nazgol

{-a171-}

1400/07/27 - 23:03 ·
mohammad123

اویزون...

1400/07/27 - 23:19 ·
Nazgol

بی اخلاق

1400/07/28 - 00:46 ·