یکی گفت:
چه دنیای بدی
حتی شاخه های گل هم خار دارند

دیگری گفت:
چه دنیای خوبی
حتی شاخه های پر خار هم گل دارند

عظمت در نگاه است، نه در چیزی که
می نگریم...
امضاي خدا پای تک تک آرزوهاتون...
2021/10/20 - 03:30
پیوست عکس:
IMG_20211020_033007_098.jpg
IMG_20211020_033007_098.jpg · 1070x1280px, 197KB