????????‍♀️نیایش صبحگاهی

‌ پروردگارا
همان گونه که چشم هایمان را از خواب
بیدار کردی، روح هاي مان را از غفلت
بیدار کن.
و همان گونه که جهان را به نور صبح منور
گرداندی، زندگی مان را به نور هدایت
منور بگردان....
بنویس برای ما پاک شدن گناهان و
پوشش عیوب و نرمی قلوب و برطرف
شدن، غم ها و آسان شدن کارها را...
صبح مان و روزمان را سرشار از خیر و
2021/10/20 - 10:28