دیگه نمیشه ریسک کرد و لپ کسی رو بی هوا کشید!

یهو دیدی مواد که تزریق کرده چینی بود و لپش اومدم توو دستت

@1angel
2021/10/20 - 11:16
دیدگاه
ber99keh

{-7-}{-7-}{-7-}

1400/07/28 - 11:20 ·
Reza14

{-18-}{-7-}

1400/07/28 - 11:21 ·
1angel

کوفت رضا ..این چیه {-18-}

1400/07/28 - 12:05 ·
Reza14

جوکه جدی نشو {-18-}

1400/07/28 - 12:06 ·
1angel

میدونم ...لپش قسمت ما شد {-33-}

1400/07/28 - 15:46 ·