عشق یعنی با چشم بسته کسی را دیدن
و از بین همه دلتنگ یک نفر شدن...

2021/10/20 - 11:51 در بوشهری ها
دیدگاه
Reza14

خط بریل و اعصا سفیدم دستت باشه محض احتیاط {-18-}

1400/07/28 - 11:53 ·
ber99keh

نه داداش نگران نباش نیازی نیست {-7-}

1400/07/28 - 11:55 ·
Reza14

شاید لگد انداخت ممانعت کرد {-18-}

1400/07/28 - 11:56 ·
ber99keh

خودم رامش کردم {-18-}

1400/07/28 - 12:05 ·
Reza14

تو میتونی دانم {-7-}{-18-}

1400/07/28 - 12:08 ·
ber99keh

آفرین حالا شد{-11-}{-11-}{-11-}

1400/07/28 - 12:13 ·
Reza14

نشد خبرم کن {-18-}

1400/07/28 - 12:16 ·
ber99keh

باشه {-11-}

1400/07/28 - 12:17 ·