بعضی آدمهـا هستند ؛که وقتی گرفتارشون میشی ...
دیگه از آزادی بَدت میـاد!
آى ام از اونا{-w6-}{-w4-}
2021/10/20 - 14:36