روزهایم عجیب دلگیرند

مثل آن جمعه ای که تب دارد

با دل من کمی مدارا کن

به خدا قلب هم عصب دارد...؟؟

2021/10/20 - 18:11
دیدگاه
Nazgol

باشه

1400/07/28 - 19:16 ·