حیف نون با یه دختر تو قبرستون راه ميرفته
يهو گشت ارشاد ميبينه


حیف نون ميگه بيا بشينيم سر يه قبر


طرف مياد گير ميده ميگه آقا و خانوم اينجا چيکار ميکنن؟
حیف نون ميگه مگه کوري؟سر قبر پدرم نشستم
ميگه :اينکه قبر بچه اس


حیف نون ميگه : پدرم تو بچگي مُرد ! ميفهمي
2021/10/21 - 07:42