حیف نون داشته زنش رو کتک می زده،
خودش هم داد می زده کمک،کمک ...
می گن: تو که داری می زنیش
چرا کمک می خوای؟؟؟؟
می گه: آخه بلند شه لهم میکنه !!!
{-w23-}{-w23-}
2021/10/21 - 08:21
دیدگاه
ber99keh

{-a70-}{-a70-}{-a70-}اینطوری

1400/07/29 - 08:43 ·
gholamali234

تو بگیرش بزن تا من فرار کنم اگه بلند شد تکه بزرگه گوشم هست.خخخخخخخخ

1400/07/29 - 08:48 ·
ber99keh

نه بابا خیلی زرنگی.این زنته داره تو رو میزنه{-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/29 - 08:58 ·
gholamali234

عخی بگیرش خو همسایه بودنت بدرد کی من می خوره خو.خخخخخخخ{-33-}

1400/07/29 - 09:01 ·
ber99keh

خب مگه من همسایه ی تو تنهام.همسایه زنت هم هستما{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}

1400/07/29 - 09:02 ·