وقتی جسم یک کسی رومیکشی حکمش قصاصه ولی وقتی روح یک کسی رومیکشی قصاصی درکارنیست....قضاوت باشما..‌‌‌‌‌‌

2021/10/22 - 08:58