پرسیدم جهنم کجاست؟
گفت:
قلبی را پیدا کن که نمی‌تواند
دوست داشته باشد.
2021/10/23 - 07:13