????

همانقدر که زن را باید فهمید،
مرد را هم باید درک کرد...
همانقدر که باید قربان صدقه زن رفت،
باید فدای خستگی های مرد هم شد

خلاصه مرد و زن ندارد
به نقطه ی ما شدن که رسیدی،
بهترین باش...

2021/10/23 - 19:25
دیدگاه
mehrrsa

ممنون

1400/08/1 - 19:59 ·