هر که بر ما می رسد گوید که یارت یار نیست

ناز عشقش را مکش زیرا که یارت یار نیستاز سر بالین من برخیز ای نادان طبیب!!!

دردمند عشقم و درمان به جز دیدار نیستناخدا در کشتی ما گر نمی باشی مباش

2021/10/24 - 09:47
دیدگاه
mohammad123

هر که بر ما می رسد گوید که یارت یار نیست

ناز عشقش را مکش زیرا که یارت یار نیستاز سر بالین من برخیز ای نادان طبیب!!!

دردمند عشقم و درمان به جز دیدار نیستناخدا در کشتی ما گر نمی باشی مباش

تا خدا در کار باشد ناخدا را کار نیستمطربا تا کی مخالف میزنی این چنگ را

یا که من مست شرابم یا که تارت تار نیست!!

1400/08/2 - 09:47 ·
Nazgol

{-a82-}{-a82-}جمله عالم من بگویند دست کش زین سنگ دل
زنهار ده شاعرا اوعلت بیت من است

1400/08/2 - 10:19 ·
mohammad123

خسته نباشید. تو همون بری بخوابی بهتره...

1400/08/2 - 10:32 ·
Nazgol

خیر خاب نیست لباسامه دارم میرم سفر

1400/08/2 - 10:33 ·
mohammad123

بری بر نگردی

1400/08/2 - 10:34 ·
Nazgol

{-29-}باشه{-29-}

1400/08/2 - 10:36 ·
mohammad123

تو چی میخوای از جون من..؟؟؟

1400/08/2 - 10:37 ·
Nazgol

بای

1400/08/2 - 10:41 ·
mohammad123

برو به جهنم

1400/08/2 - 10:44 ·
Nazgol

چشم.

1400/08/2 - 10:59 ·