از من
عبور می کنی و دم نمی زنی
تنها دلم خوش است که
شاید ندیده ای

2021/10/24 - 11:11 در بوشهری ها