زندگی ساز دل است
تو نوازنده‌ این سازی و بس
تو اگر شاد زنی، شاد شوی
اگرچه باشی چو قناری به قفس
2021/10/24 - 14:44