من فقط حالم خوب نبود

تو گذاشتی پای غرور
گذاشتی پای حسادت
گذاشتی پای نفرت.....
من فقط حالم خوب نبود
نفهمیدی!!!رفتی....
2021/10/27 - 01:19