تو مرا پیدا کردی
همانند سراسیمگی پرنده‌ای راه گم کرده در اندرون خانه‌ای ...

2021/10/27 - 12:12
پیوست عکس:
406ee3b77bcf2dd9f41b5c75f82a3963.jpg
406ee3b77bcf2dd9f41b5c75f82a3963.jpg · 600x600px, 52KB